1 2 3 4

rozwiazania_dla_obiektow_sakralnychCLIMATEC oferuje swoim Klientom pe?en wachlarz us?ug zwi?zanych z zapewnieniem komfortu w zakresie bran?y wentylacyjno – klimatyzacyjnej:
  • Doradztwo techniczne
  • Projektowanie
  • Ekspertyzy
  • Realizacje
  • Serwis
  • Przegl?dy techniczne
rdb1.jpg


rdb4.jpg


CLIMATEC jest przedsi?biorstwem, które specjalizuje si? w profesjonalnej obs?udze Obiektów Sakralnych w zakresie instalacji ogrzewania i wentylacji. Posiadamy bardzo du?e do?wiadczenie w wykonawstwie kompleksowych systemów grzewczo –wentylacyjnych w Ko?cio?ach o ró?nej architekturze, potwierdzonych wieloma realizacjami. Nasze systemy doskonale funkcjonuj? w obiektach na terenie ca?ego kraju zapewniaj?c swoim Gospodarzom komfort u?ytkowania i efektywno?? przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacyjnych.

Zapraszamy do skorzystania z bezp?atnej i niezobowi?zuj?cej analizy techniczno – ekonomicznej przeprowadzanej przez naszych ekspertów w Pa?stwa Obiektach. Analiza polega na ogl?dzinach budynków, odpowiednim doborze rozwi?zania technicznego dostosowanego indywidualnie do konkretnych obiektów oraz przygotowania zakresu prac wraz ze szczegó?ow? kalkulacj? kosztów.

Ostatnie realizacje:

Gliwice Sikornik pow.1600m2

Radomy?l nad Sanem pow. 800m2
nasze realizacje


Strona główna Firma Oferta Realizacje Referenecje Praca Kontakt
Copyrights 2007 - Climatec - Poczuj powiew komfortu
Code&Design
Strona główna